กลุ่มบริหารงานทั่วไป


 


นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 


นางพอขวัญ บุญถนอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป​


นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
คณะทำงาน

นางสาวกาญจนา  ปักษาพันธ์
คณะทำงาน

นางนิลาวัลย์  สันตะศรี
คณะทำงาน
Project Image

นายเดชา  สังข์ทอง
คณะทำงาน


นางสาวจุรีพร  มิ่งมาลี
คณะทำงาน

นางสาวณัฏฐกาตน์  ญาติ
คณะทำงาน

นายชลทิศ  จันทร์พฤกษ์
คณะทำงาน


ภาระงานบริหารงานทั่วไปปฎิทินบริหารงานทั่วไปแบบฟอร์มเอกสารงานทั่วไป