กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 


นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 


นางพอขวัญ บุญถนอม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
คณะทำงาน

นางสาวกาญจนา  ปักษาพันธ์
คณะทำงาน

นางนิลาวัลย์  สันตะศรี
คณะทำงาน
Project Image

นายเดชา  สังข์ทอง
คณะทำงาน

นางสาวจุรีพร  มิ่งมาลี
คณะทำงาน

นางสาวณัฏฐกาตน์  ญาติ
คณะทำงาน

นายชลทิศ  จันทร์พฤกษ์
คณะทำงาน

ภาระงานบริหารงานทั่วไป


ปฎิทินบริหารงานทั่วไป


แบบฟอร์มเอกสารงานทั่วไป