กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นางปานจิตร บัวรินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
 


นางสาวปุณยนุช ไพยสูตร
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายเสฎฐวุฒิ ขวัญทอง
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับปฐมวัย

นางสาวรุ่งนภา แสนเสนาะ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับประถมศึกษา

นางฉัตรฤทัย ฤกษ์เวียง
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับมัธยมศึกษา
Project Image

นางสาวพัทธ์ธีรา โมกหอม
งานทะเบียนวัดผลระดับ
ประถมศึกษา

นางสาววิพารัตน์  ประทุมชาติ
งานทะเบียนวัดผลระดับมัธยมศึกษา

นางสาววารี  ไชยกาศ
งานหลักสูตรปฐมวัย

นายรุ่งโรจน์  สุขทั้งโลก
งานทะเบียนนักเรียน
Project Image

นางนาตยา กรกฎ
คณะทำงาน

นางสาวพิมพิศา ฝูงทองเจริญ
คณะทำงาน

ภาระงานบริหารงานวิชาการ


ปฎิทินบริหารงานวิชาการ

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

PDF คู่มือบริหารงานวิชาการ.pdf
 


แบบฟอร์มเอกสารงานวิชาการ