กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนิลาวัลย์  สันตะศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
Project Image

นายธานิต  ชุมนิรัตน์
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
การงานอาชีพเพิ่มเติม
Project Image

นางสาววิพารัตน์  ประทุมชาติ
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
การงานอาชีพพื้นฐาน
Project Image

นายชลทิศ  จันทร์พฤกษ์
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
การงานอาชีพพื้นฐาน
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน