กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางหทัยชนก  บรรจง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
Project Image

นางสาวอริสรา  ชัยสมิตร
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
Project Image

นางสาววิภาดา  หล้ายม
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน