กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายอนิรุตน์  หารี 
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
Project Image

นางสาวพิมพิศา  ฝูงทองเจริญ
ระดับชั้นที่สอน : ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
Project Image

นางสาวคนึงนิตย์  นัทธีประทุม
ระดับชั้นที่สอน : นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน