กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภิฑิตา  สยามไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
Project Image

นางสาวจุรีพร  มิ่งมาลี
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
Project Image

นางนาตยา  กรกฏ
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
Project Image

นางสาวกาญจนา  ปักษาพันธ์
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน