ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนห้อง  
จำนวนนักเรียน
ชาย                  
หญิง                
รวม                 
  อนุบาล 1
1
8
14
22
  อนุบาล 2
1
18
11
29
  อนุบาล 3
1
18
17
36
  รวมอนุบาล
3
44
42
86
  ประถมศึกษาปีที่ 1
2
43
22
65
  ประถมศึกษาปีที่ 2
2
28
36
64
  ประถมศึกษาปีที่ 3
2
32
26
58
  ประถมศึกษาปีที่ 4
2
38
20
58
  ประถมศึกษาปีที่ 5
2
29
26
55
  ประถมศึกษาปีที่ 6
2
31
34
65
  รวมประถมศึกษา
12
201
134
365
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
2
28
30
58
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
2
28
23
51
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
2
26
22
48
  รวมมัธยมศึกษา
6
82
75
157
  รวมนักเรียนทั้งหมด
20
327
281
608