ข้อมูลบุคลากร

 
นายโท จินากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพดี  อินทรสำอางค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
Project Image

นางพุตตาล  บุตรละคร
ครู ชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ กำแพงเมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมนฑนา ยาสมุทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางหทัยชนก บรรจง
ครู ชำนาญการพิเศษ
Project Image

นางสาวปุณยนุช ไพยสูตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
Project Image

นางนิลาวัลย์ สันตะศรี
ครู ชำนาญการ
Project Image

นางพอขวัญ บุญถนอม
ครู ชำนาญการ
Project Image

นายเดชา สังข์ทอง
ครูชำนาญการ 

นางนาตยา กรกฎ
ครู ชำนาญการ
Project Image

นางสาววารีย์ ไขยกาศ
ครูชำนาญการ 
Project Image

นางสาวพรพิศ ละม้าย
ครูชำนาญการ 
Project Image

นางสาวภิทิตา สยามไชย
ครู ชำนาญการ
Project Image

นายเสฏฐวุฒิ ขวัญทอง
ครูชำนาญการ 
Project Image

นางสาววิภาดา  หล้ายม
ครู ชำนาญการ
Project Image

นางสาวณัฏฐกานต์ ญาติ 
ครู 
Project Image

นางสาวจุรีพร มิ่งมาลี
ครู 
Project Image

นายสุชิน เขียวมรกต
ครู
Project Image

นางสาวรุ่งนภา แสนเสนาะ 
ครู 
Project Image

นางสาวอริสรา ชัยสมิต
ครู
Project Image

นางฉัตรฤทัย ฤกษ์เวียง
ครู
Project Image

นายรุ่งโรจน์ สุขทั้งโลก
ครู 
Project Image

นายอนิรุตน์ หารี
ครู
Project Image

นางสาวพัทธ์ธีรา โมกหอม
ครู
Project Image

นางสาววิพารัตน์  ประทุมชาติ 
ครู
Project Image

นายชลทิศ  จันทร์พฤกษ์
ครู 
Project Image

นายสาวคนึงนิตย์  นัทธีประทุม
ครู
Project Image

นางสาวสิริกร  บุญโกย
ครู
Project Image

นางสาวพิมพิศา  ฝูงทองเจริญ
ครู
Project Image

นางสาวสุกัญญา  พรมประเสริฐ
ครูธุรการ
Project Image

นายบุญธเนศ  นุกุลญาติ
นักการ