กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย

นางพอขวัญ  บุญถนอม
หัวหน้าปฐมวัย
ระดับชั้นที่สอน : อนุบาล 3/1
 
Project Image

นางสาววารีย์  ไชยกาศ
ระดับชั้นที่สอน : อนุบาล 1
Project Image

นางสาวณัฏฐกานต์  ญาติ
ระดับชั้นที่สอน : อนุบาล 2
Project Image

นายเสฐวุฒิ  ขวัญทอง
ระดับชั้นที่สอน : อนุบาล 3/2
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน