ประวัติโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 เปิดสอนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 4 โดยมี นายสม ทองหล่อ เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เปลี่ยนผู้บริหารและมีการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายสมศักดิ์ ไชยกาศ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินงานภายใต้คำขวัญของโรงเรียน คือ เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการจัดการศึกษา ที่เน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีมารยาทที่ดี รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน สามารถดำเนินชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์ 22140
โทรศัพท์ : 0-3938-7240  โทรสาร : 0-3938-7240
website: http://chan2.obec.go.th/banpongnamronschool  
e – mail : banpongnamron@hotmail.com
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายโท  จินากูล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จบการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาการบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน  ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม   พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน 


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ความซื่อสัตย์ สุจริต

อัตลักษณ์ของผู้เรียน   
ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
มีคุณธรรม งามอย่างไทย
 

วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

 
Logo pnrschool.com

ภายในปีพ.ศ.2567 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน  เป็นแหล่งเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี  รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม งามอย่างไทย  ชุมชนรวมใจพัฒนา บุคลากรดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพและมีทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. ผู้เรียนมีมารยาทที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย
 5. ชุมชน/หน่วยงานอื่น/เครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 6. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 
Logo pnrschool.com

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม งามอย่างไทยและรักษ์สิ่งแวดล้อม
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 5. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพครู

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

 1. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติกัน
 2. แต่งกายด้วยชุดประจำวัน (วันจันทร์ เครื่องแบบราชการ / วันอังคาร ชุดสุภาพ / วันพุธ ชุดลูกเสือ / วันพฤหัสบดี ชุดสภาพ /วันศุกร์ อนุรักษ์ผ้าไทย)
 3. ทำงานเป็นทีม
 4. บริการชุมชนด้วยไมตรีจิต