กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ  กำแพงเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
Project Image

นางสาวสิริกร บุญโกย
ระดับชั้นที่สอน : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Project Image

นางสาวพรพิศ  ละม้าย
ระดับชั้นที่สอน : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Project Image

นางละมัย  ศิริรัตน์
ระดับชั้นที่สอน : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Project Image

นางพุตตาล  บุตรละคร
ระดับชั้นที่สอน : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Project Image

นางสาวปุณยนุช  ไพยสูตร
ระดับชั้นที่สอน : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Project Image

นายรุ่งโรจน์  สุขทั้งโลก
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน