กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมนฑนา  ยาสมุทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
Project Image

นางนิลาวัลย์  สันตะศรี
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
Project Image

นางสาวรุ่งนภา  แสนเสนาะ
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
Project Image

นายสุชิน  เขียวมรกต
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Project Image

นางสาววิพารัตน์  ประทุมชาติ
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน