กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเดชา  สังข์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
Project Image

นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
ระดับชั้นที่สอน : ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /1
Project Image

นายชลทิศ  จันทร์พฤกษ์
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Project Image

นางฉัตรฤทัย  ฤกษ์เวียง
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน