กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
Project Image

นางยุพดี  อินทรสำอางค์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
Project Image

นายธานิต  ชุมนิรัตน์
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
บรรยากาศการเรียนการสอน
 
ผลงานนักเรียน