อาคารเรียน

 

ห้องสมุด

 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

ห้อง ดนตรี นาฏศิลป์

 

โรงอาหาร

 

ห้องน้ำ

 

บ้านพักครู

 

แหล่งเรียนรูปธรรมชาติ