งานแนะแนว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรพรรณ  กำแพงเมือง
หัวหน้างานแนะแนว
ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 

 
บรรยากาศการแนะแนว


 
ผลงานนักเรียน